Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych Użytkowników, w tym danych osobowych przez administratora tych danych – Artura Strzeleckiego, zarejestrowanym w Rejestrze Gospodarki Narodowej pod numerem REGON 360398512, zwanego dalej Wydawcą.
 2. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający z tej strony internetowej.
 3. Strona – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Wydawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: silesiasem.pl
 4. Niniejsza polityka prywatności nie stoi w sprzeczności z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia 679/2016 w sprawie ochrony danych osobowych.
 5. Wydawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Wydawca i dotyczących Użytkowników. Informacje te, w tym dane osobowe Użytkowników, są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Wydawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (art. 5 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 679/2016).

II. Dane osobowe.

 1. Podczas korzystania ze Strony, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez Wydawcę:
  1. Podczas rejestracji w usłudze Newsletter – adres e-mail
  2. Przy składaniu zamówienia na udział w szkoleniu – imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i ma na celu realizację zamówienia złożonego przez Użytkownika. Pobrane przez administratora danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zgodnie z zasadą minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 679/2016), ograniczone jedynie do niezbędnych danych umożliwiających weryfikację Użytkownika i skuteczną dostawę zamówionych usług. Podanie danych osobowych w celu realizacji usługi jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptowanej przed złożeniem zamówienia na usługę.
 3. Użytkownicy mogą przeglądać Stronę internetową oraz zamieszczone w niej informacje bez uprzedniej rejestracji, w tym bez podawania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Wydawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Wydawcę za pośrednictwem Strony, w tym realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Strony – dotyczących usług stanowiących ofertę Strony oraz związanych z przesłaniem Użytkownikom na podany przez nich adres e-mail newslettera.

III. Realizacja praw Użytkowników, których dane dotyczą.

Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Wydawca wprowadza poniższe proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich.

Wydawca może w przypadku zgłoszenia jednego z poniższych żądań zwrócić się do osoby, której dane dotyczą w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z żądaniem lub podjąć inne prawem dozwolone kroki.

  1. Dostęp do danych i kopia danych
   1. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Wydawca informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO, a także udziela tej osobie dostępu do danych jej dotyczących.
   2. Na żądanie Wydawca wydaje osobie kopie danych jej dotyczących i odnotowuje ten fakt w prowadzonej ewidencji. Wydawca może pobierać opłaty za kolejne kopie danych, na podstawie wprowadzonego na daną okoliczność cennika. Cena kolejnych kopii danych jest proporcjonalna do kosztów obsługi żądania wydania kopii danych, ponoszonych przez Wydawcę, w szczególności administracyjnych kosztów udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji oraz podjęcia żądanych działań.
   3. Wydawca przekazuje kopie danych, zgodnie z wskazanym poniżej trybem udostępnienia:
    • forma elektroniczna – Wydawca przesyła stosowną informację w formie jednej lub dwóch wiadomości elektronicznych;
    • forma pisemna – Wydawca przesyła stosowną informację w formie jednego pisma, zawierającego kopię danych;
    • forma ustna – Wydawca przed udzieleniem informacji sprawdza tożsamość osoby zgłaszającej żądanie.
  2. Sprostowanie i uzupełnienie danych
   1. Na żądanie osoby Wydawca dokonuje uzupełnienia lub sprostowania nieprawidłowych danych.
   2. Wydawca ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeśli takie uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych.
   3. Wydawca ma prawo odmówić uzupełnienia lub sprostowania danych, w przypadku gdy oświadczenie lub dokumenty złożone przez daną osobę, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich wiarygodności.
   4. Wydawca biorąc pod uwagę możliwości i koszt realizacji, podejmuje działania mające na celu poinformowanie odbiorców danych osobowych, że osoba, której dane dotyczą, wystąpiła z żądaniem sprostowania jej danych osobowych.
  3. Usunięcie danych
   1. Na żądanie osoby Wydawca usuwa dane bez zbędnej zwłoki, gdy:
    • Dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
    • Zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
    • Osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych;
    • Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
    • Konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego;
    • Żądanie dotyczy danych zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.
   2. Wydawca przed ewentualnym spełnieniem żądania weryfikuje, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO.
   3. W przypadku skutecznego usunięcia danych, Wydawca niezwłocznie w formie elektronicznej informuje osobę, która zgłosiła żądanie o jego spełnieniu.
   4. Wydawca biorąc pod uwagę możliwości i koszt realizacji, podejmuje działania mające na celu poinformowanie odbiorców danych osobowych, że osoba, której dane dotyczą, wystąpiła z żądaniem usunięcia jej danych osobowych.
  4. Ograniczanie przetwarzania
   1. Na żądanie osoby Wydawca dokonuje ograniczenia przetwarzania gdy:
    1. Osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalających sprawdzić ich prawidłowość;
    2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    3. Wydawca nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    4. Osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Wydawcy zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
   2. W przypadku zgłoszenia powyższego żądania Wydawca nie może przetwarzać danych osobowych, osoby zgłaszającej żądanie, z wyjątkiem ich przechowywania. W pozostałym zakresie Wydawca może przetwarzać dane osobowe, osobny zgłaszającej żądanie, wyłącznie za jej zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
   3. Wydawca biorąc pod uwagę możliwości i koszt realizacji, podejmuje działania mające na celu poinformowanie odbiorców danych osobowych, że osoba, której dane dotyczą, wystąpiła z żądaniem ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.
  5. Przenoszenie danych
   1. Na żądanie osoby Wydawca wydaje podmiotowi wskazanemu w żądaniu, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona do Wydawcy. Żądanie dotyczyć może jedynie danych przetwarzanych w systemach informatycznych Wydawcy.
  6. Prawo do sprzeciwu
   1. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu umotywowanego szczególną sytuacją osoby wnoszącej sprzeciw, a dane przetwarzane są przez Wydawcę w oparciu prawnie o uzasadniony interes ADO lub o powierzone Wydawcy zadanie w interesie publicznym, Wydawca uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   2. Jeśli osoba zgłosi przeciw względem przetwarzania jej danych przez Wydawcę, na potrzeby marketingu bezpośredniego, Wydawca uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
   3. Wydawca odnotowuje sprzeciw zgłoszony przez osobę, której dane dotyczą, w prowadzonej ewidencji.
   4. Jeżeli Wydawca przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Wydawca zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji osób po stronie Wydawcy, chyba że taka automatyczna decyzja:
    1. Jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołująca się osobą a Wydawcą;
    2. Jest wprost dozwolona przepisami prawa;
    3. Opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby.
  7. Forma żądania
   1. Wydawca przyjmuje dwie metody zgłaszania żądania przez osoby, których dane dotyczą.
   2. Pierwsza metoda obejmuje formę papierową, w ramach której żądania osób zgłaszane są na piśmie na adres korespondencyjny Wydawcy: Artur Strzelecki, ul. Bogucicka 3, 40-287 Katowice.
   3. Druga metoda obejmuje formę elektroniczną, w ramach której żądania osób zgłaszane są na piśmie na adres e-mail: kontakt@silesiasem.pl
   4. Wydawca niezwłocznie po otrzymaniu żądania zawiadamia o tym osobę, która zgłosiła żądanie. Wydawca bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – tą samą drogą (z wyjątkiem sytuacji gdy osoba, która zgłasza żądanie wskaże w jakiej formie powinna zostać udzielona odpowiedź), zawiadamia osobę, które dane dotyczą o działaniach podjętych w związku z żądaniem.
   5. Jeżeli Wydawca nie przetwarza danych osobowych osoby, która zgłosiła żądanie, informuje o tym fakcie wskazaną osobę.
   6. Wydawca informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

IV. Postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

 1. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Wydawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez administratora danych osobowych, osoby upoważnione i podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych.
 2. W sytuacji, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko dla naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej, Administrator danych bez zbędnej zwłoki zawiadamia osoby, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony ich danych.
 3. Administrator danych nie dokonuje zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o zaistniałym naruszeniu w sytuacji, gdy zastosował odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w stosunku do danych, których dotyczy naruszenie oraz środki eliminujące prawdopodobieństwo wystąpienia wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności, a także w innych przypadkach, w których obowiązek zawiadomienia został wyłączony przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. W przypadku, gdyby zawiadomienie osób, których dane dotyczą, o zdarzeniu powodującym wysokie ryzyko naruszenia ich praw i wolności wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator danych może zastosować jeden z poniższych środków:
  1. wydać publiczny komunikat na własnej stronie internetowej, lub
  2. zastosować inny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostaną poinformowane w równie skuteczny sposób o naruszeniu.

V. Ciasteczka (cookies).

Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Strony, może jednak powodować pewne utrudnienia.