Jak wypowiedzieć umowę o pozycjonowanie bez kary umownej?

Niedawno jeden z czytelników, podzielił się swoją sytuacją, w jakiej znalazł się jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy i naliczenie kary umownej. Kilka osób doradziło co można zrobić i jak podejść do tego, ale brakowało najważniejszego, samej treści umowy. Czytelnik dosłał postanowienia umowy oraz uzupełnił opis sytuacji z powstawaniem nowego, sklepu który ma być pozycjonowany, ale go jeszcze nie ma.

Jako pierwszą możemy przeczytać uzupełniającą wypowiedź czytelnika, następnie, znajduje się treść umowy oraz krótkie jej podsumowanie. Tak jak poprzednio, wypowiedź i dokumenty są bez cech, które mogłyby zidentyfikować zarówno firmę, jak i klienta.

List od czytelnika

Jeżeli chodzi o firmę która wykonuje sklep to jest to akurat znajomy polecany przez bardzo wiele osób, z tego co nas zapewniano to firma jedna z lepszych w naszym mieście. Teraz się zastanawiamy skąd taka opinia, podejrzewamy, że skład się zmienił bo portfolio mają ok. Podobały nam się ich projekty oraz cena 4tys netto, na chwilę obecną jest 9tys netto i cenę tą udało nam się wywalczyć bo chłopaków poniosła fantazja i zawołali 13tys 🙂

A błędy takie co wg mnie firma z taką renomą nie powinna robić. Dodam, że ułatwieniem dla nich był fakt, że producent u którego nabywamy towar udostępnił nam katalog produktów ze swojej bazy. I mimo to nie potrafili wykonać tego poprawnie. Wykonując proces zakupu, poinformowali nas że jest wszystko gotowe abyśmy sprawdzili czy jest wszystko ok. Skoro coś wykonali to moim zdaniem najpierw sami powinni dokonać zakupu i sprawdzić czy wszystko działa i dopiero nas poinformować że jest gotowe. A tam okazuje się, że będąc w koszyku i chcąc wrócić do katalogu produktu czyli wstecz to nie przenosiło do katalogu gdzie byliśmy wcześniej tylko do strony głównej. Także minusem tego wszystkiego jest fakt, że po prostu nie mamy czasu aby codziennie siedzieć i sprawdzać i tłumaczyć 3 osobom a i tak zrobione jest inaczej.

Jeśli chodzi o firmę pozycjonującą to dodam jeszcze, że podczas rozmowy z konsultantem poinformowaliśmy na samym początku bo mówimy to wszystkim którzy dzwonią z propozycją pozycjonowania czy reklamy, że strona jest w przygotowaniu i znając życie to firmie wykonującej troszkę zejdzie a na chwilę obecną jest przekierowanie tak jak wspomnieliśmy wcześniej. Uważam, że słysząc tą informację Pan nie posiadał takiej wiedzy że taka strona nie może być przekierowana bo nawet taki zapis widnieje w regulaminie który otrzymaliśmy. Nawet sam powiedział, że nawet to i dobrze bo klienci i tak znajdą naszą ofertę i kupią na allegro a jak strona będzie gotowa no to już będzie wypozycjonowana. Po tygodniu zadzwonił i poinformował, że niestety nie mogą wykonać umowy ponieważ nie może być przekierowania na inną stronę więc mu powiedzieliśmy, że podczas pierwszej rozmowy informowaliśmy go o tym. „Wie Pani co? Zrobimy tak, poczekamy aż strona będzie gotowa, Państwo nas o tym poinformują a ja pod koniec listopada pozwolę sobie przedzwonić do Państwa” więc wywnioskowaliśmy że nie ma najmniejszego problemu i firma zacznie pozycjonowanie kiedy sklep będzie gotowy. Gdyby od razu podczas rozmowy poinformowano mnie, że czekają np 5 miesięcy i jak nie udostępnimy im strony to będzie naliczona kara bo skoro ktoś mówi, że poczeka aż strona będzie gotowa to czeka a nie po upływie paru miesięcy informują, że będą zmuszeni naliczyć karę. Jeżeli by mnie o tym poinformowano nie podpisali byśmy umowy bo wiedzieliśmy, że termin realizacji sklepu nie jest pewny i nie mogę zagwarantować, że na 100% będzie to listopad tak jak planowaliśmy czy luty. Mamy nauczkę, od paru miesięcy nie rozmawiamy z nikim na temat reklamy naszej firmy a nie jest to łatwe bo otrzymujemy kilka telefonów w tygodniu a firmy są tak nachalne, że nie można im wytłumaczyć, że nie jesteśmy zainteresowani. Więc dzwonią co miesiąc od 3 lat kiedy firma powstała. Prawdziwa męka bo telefony odbierać musimy ponieważ nie wiemy czy dzwoni klient czy kolejni naciągacze.

Umowa

§1
1. W trybie zamówienia z wolnej ręki, nieobjętego przepisami prawa zamówień publicznych ZLECENIODAWCA zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania usługi reklamowe na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie zwanym dalej Umową.
§2
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem wskazanym w FORMULARZU stanowiącym załącznik do niniejszej u mowy, zwanym dalej formularzem zamówienia.
2. Okres obowiązywania umowy jest określony w FORMULARZU, licząc od dnia wypozycjonowania dowolnej frazy wskazanej w FORMUALRZU.
§3
1. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się uiścić miesięczne wynagrodzenie wynikające z Umowy. Opłata miesięczna zostanie pobrana za każdy dzień przebywania adresu strony WWW dla podanej frazy kluczowej na pozycjach Top10 w wysokości stawki bazowej wskazanej w formularzu zamówienia dla danej frazy podzielonej przez ilość dni w danym miesiącu kalendarzowym. Sformułowanie "Top10” i „Top3” oznacza odpowiednio zajmowanie pozycji w pierwszej dziesiątce lub trójce wyników wyszukiwania w wyszukiwarce Google.pl.
2. Wynagrodzenie umowne będzie płatne przelewem w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez ZLECENIODAWCĘ faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ. Wszelkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane przez ZLECENIODAWCĘ w formie przelewu na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie ZLECENIODAWCA zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe od należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
4. Nieopłacenie lub opóźnienie zapłaty przez ZLECENIODAWCĘ upoważnia WYKONAWCĘ do wstrzymania prac związanych z umową bez ponoszenia odpowiedzialności za jej niewykonanie.
5. ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie prac będących przedmiotem umowy, w tym: sprawnie działającej infrastruktury informatycznej, informowania o zmianach na stronie.
6. ZLECENIODAWCA ponosi odpowiedzialność za treść i wartość merytoryczną wszelkich dokumentów i specyfikacji przygotowanych oraz przekazanych konsultantom WYKONAWCY przez swoich pracowników lub przez zaangażowane podmioty trzecie.
7. ZLECENIODAWCA będzie współdziałał przy tworzeniu i realizacji szczegółowych planów działań oraz jest zobowiązany do informowania o wszystkich kwestiach związanych ze stroną (konkurencyjne pozycjonowanie, wykupienie dodatkowych domen, rejestracja w katalogach branżowych)
8. ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do utrzymania strony WWW na pozycjonowanej domenie w czasie
obowiązywania niniejszej umowy (w zakres czego wchodzi kupno hostingu jak i coroczne przedłużanie domeny) tak jak czynił to do tej pory, w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania się pozycjonowanej strony w Internecie. W przypadku niewypełnienia tego pkt. WYKONAWCA ma prawo zażądać pokrycia poniesionych kosztów.
9. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się, iż w okresie trwania umowy nie będzie korzystał z przekierowania pozycjonowanej domeny na inny adres.
§4
1. W ramach niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do świadczenia usług będących jej przedmiotem, z zachowaniem należytej staranności.
2. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za błędy i usterki będące wynikiem nieprawidłowego działania sprzętu i oprogramowania, zmian algorytmów wyszukiwarek.
§5
1. Jeżeli ZLECENIODAWCA na 1 miesiąc przed wygaśnięciem umowy nie dostarczy skutecznie WYKONAWCY pisemnego oświadczenia o nie przedłużaniu umowy na czas nieokreślony, wówczas po zakończeniu czasu trwania umowy, staje się ona umową na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od ostatniego dnia miesiąca w, którym takie wypowiedzenie miało miejsce.
§6
1. W przypadku wypowiedzenia umowy przez ZLECENIODAWCĘ bez ważnej przyczyny, a także w przypadku wypowiedzenia umowy przez WYKONAWCĘ z ważnej przyczyny, za którą odpowiada ZLECENIODAWCA (np. nie działanie pozycjonowanej strony dłużej niż miesiąc), ZLECENIODAWCA zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 3 x wartość miesięcznej opłaty dla każdego słowa określonego w formularzu zamówienia (trzykrotnej wartości).
2. Żadna ze STRON nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez drugą STRONĘ korzyści, które STRONA uzyskałaby, gdyby szkody nie wyrządzono.
3. Wypowiedzenie pod rygorem nieważności winno być dokonane w formie pisemnej i przesłane drugiej STRONIE listem poleconym.
4. Przy ustalaniu definicji "ważnej przyczyny" na potrzeby niniejszej umowy, strony zobowiązują się przestrzegać zasad przewidzianych w Ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny Art. 5, pozostawiając równocześnie ostateczną wykładnie w przypadku sporu pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy.
§7
1. STRONY oświadczają, że ich celem jest rozstrzygnięcie wszelkich ewentualnych sporów dotyczących treści i wykonania niniejszej umowy w drodze polubownej. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, STRONY poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę WYKONAWCY.
2. STRONY oraz osoby przez nie zatrudnione zobowiązują się do utrzymania tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji o warunkach niniejszej umowy oraz wszelkich danych o przedsiębiorstwie i klientach drugiej ze STRON, na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i po jej realizacji lub rozwiązaniu, bez uprzedniej zgody drugiej STRONY wyrażonej w formie pisemnej.
3. Obowiązek określony w § 7 ust. 2 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych oraz wynikających z obowiązków informacyjnych w zakresie przewidzianym przez prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.
4. Obie STRONY zastrzegają sobie prawo informowania o fakcie zawarcia umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Umowa oraz warunki umowy została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.
7. Dane zawarte w umowie są informacjami uznanymi za poufne i nie mogą być udostępniane podmiotom trzecim.
8. STRONY zobowiązują się, zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak i przez okres dwóch lat po jej wygaśnięciu, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych.

Na formularzu, który również otrzymałem, w wersji przed podpisaniem widnieje data 23 maja 2013. Znajdują się tam dane klienta i dane do faktury, dane firmy pozycjonującej, wybrane dwa słowa kluczowe w modelu za efekt oraz stawki (ta sama stawka dla TOP 1 do TOP10). Jest informacja o płatności do 10 dnia każdego miesiąca, ale nie wiadomo o jaki miesiąc rozliczeniowy chodzi, bo nie ma ani słowa o raportach z pozycji i kiedy są przesyłane. Na samym dole jest informacja, że podpisaną umowę należy przesłać na numer faksu.

Wydaję mi się, że powołując się na Paragraf 6, Punkt 1 wypowiadamy umowę z ważnej przyczyny, niezależnej od zleceniodawcy. Zleceniodawca zamówił sklep, ale go jeszcze nie otrzymał i całe opóźnienie wynika z winy podmiotu trzeciego. Oczywiście mogę się mylić. Jakie są wasze opinie?


Zapisz się do newslettera wypełniając pola poniżej. Będziesz na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami związanymi z Silesia SEM i informacjami o marketingu internetowym w sieci. Nie spamujemy.

Zostanie wysłany do Ciebie e-mail potwierdzający: przeczytaj zawarte w nim instrukcje, aby potwierdzić subskrypcję.

Twój email:

 Zapoznałem się z polityką prywatności.

The following two tabs change content below.

Artur Strzelecki

Niezależny specjalista SEM, który upowszechnia wiedzę o marketingu w wyszukiwarkach internetowych. W wolnych chwilach doradza dużym i małym klientom.

7 przemyśleń nt. „Jak wypowiedzieć umowę o pozycjonowanie bez kary umownej?

 1. par 6, pkt 1 konkretnie wymienia „nie działanie pozycjonowanej strony dłużej niż miesiąc” jako powód zapłaty kary umownej – czyli powoływanie się na ten zapis to zgodzenie się z tym, że zleceniodawca powinien zapłacić karę.
  Z drugiej strony, jeżeli zleceniodawca jest w stanie udowodnić, że przedstawiciel wykonawcy celowo wprowadził go w błąd (tzn. przedstawiał inne warunki, niż zostało to określone w ofercie), to można zastanawiać się nad powołaniem się na celowe wprowadzenie w błąd, ale o ile się nie mylę art. 84 kc mówi, że jeżeli strona mogła się dowiedzieć o tym, że jest wprowadzana w błąd, to już jej problem. Myślę, że w tym wypadku najbardziej wiążące jest to, że w umowie stoi jak byk, że zleceniodawca ma utrzymywać stronę – w przeciwnym razie zapłaci karę (par 3 pkt 8, par 6 pkt 1). Zleceniodawca mówi, że podpisał umowę, czyli zaakceptował te punkty. Imho zachowanie wykonawcy jest na pewno nieetyczne, ale niekoniecznie bezprawne

 2. Dokładnie, to jest wywiedzenie umowy z „ważnej przyczyny” jaką jest niemożliwość uruchomienia przedmiotu umowy. Skonsultowałbym to jednak z jakimś prawnikiem.

  Aż dziwne, że na takie kwoty nie zaproponowali opłaty abonamentowej za całe pozycjonowanie sklepu.

 3. Umowa, a konkretnie § 6 pkt 1, przewiduje karę umowną wyłącznie w przypadku wypowiedzenia umowy przez zleceniodawcę bez ważnej przyczyny, przy czym interpretację ważnej przyczyny unormowano w § 6 pkt 4, odsyłając do art. 5 K.c.
  Jeżeli niedochowanie umowy przez wykonawcę strony nie wynika z winy zleceniodawcy art. 5 K.c. daje, tak jak już pisałem to pod poprzednim wpisem, podstawę do wypowiedzenia umowy.
  Do rozważenia pozostaje tylko kwestia czy rozwiązać można umowę w całości czy tylko warunki umowy dotyczące rozpoczęcia jej obowiązywania.

 4. Dodam jeszcze, co może być dużo groźniejsze, że strony umowy zobowiązały się do nieujawniania treści umowy (§7 pkt 2) — sugerowałbym więc jak najszybsze jej ukrycie.

 5. Według mnie w przypadku płatności za efekt nie ma podstaw do „możliwości” zerwania umowy.

 6. W całej sprawie wychodzi kilka bardzo interesujących kwestii.
  Pierwsza rzecz to po co podpisywać umowę skoro nie ma czego promować? Prawdopodobnie handlowiec bardzo chciał wykazać się kolejną umową i wciskał usługę na siłę. Podejrzewam że skoro nie było serwisu to raczej firma nie prowadziła żadnych działań. Bardziej jednak szokuje mnie sam fakt proponowania i podpisania umowy na pozycjonowanie sklepu na tylko dwie frazy!

 7. Niestety umowy o pozycjonowanie bardzo często zawierają tyle kruczków, że lepiej jest dwukrotnie się zastanowić nie tylko przed ich podpisaniem, ale też przed rozwiązaniem. Warto, jak już ktoś wspomniał, zainwestować w prawnika i uzyskać profesjonalną poradę, aczkolwiek wpis na blogu z pewnością pokazuje, że jest to możliwe. Nie należy na jego podstawie podejmować ostatecznych decyzji, ale dzięki niemu można uświadomić sobie, że coś można w tym kierunku zrobić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *