Najnowsza uchwała KRN przywraca strony notariuszom i profile społecznościowe, ale zabrania pozycjonowania

Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Notarialna wydała kolejne wytyczne, które regulują prowadzenie i pozycjonowanie stron internetowych przez notariuszy. Oczywiście strony internetowej notariusza nadal nie wolno pozycjonować, ale po chwilowym zamieszaniu, pozwolono mu na posiadanie własnej strony internetowej. W zeszłym roku KRN zabroniła posiadania stron i planowała uruchomić centralny rejestr notariuszy w całym kraju. To się jednak zmieniło.


Zobacz Pozycjonowanie sklepu internetowego - 2 częściowe szkolenie online


W tej nowej uchwale wprowadzono informacje o maksymalnych rozmiarach grafik i zdjęć umieszczanych na stronie notariusza oraz czy i jak wolno prowadzić mu profil w sieci społecznościowej. Zapraszam do lektury ostatnich zmian oraz tekstu ujednoliconego pełnej uchwały poniżej.


UCHWAŁA Nr IX/62/2016

Krajowej Rady Notarialnej

z dnia 05 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/38/2016

Krajowej Rady Notarialnej z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie stron internetowych notariuszy

oraz informacji udostępnianych w Internecie

oraz

przyjęcia jej tekstu jednolitego

Na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały Nr 12 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 29 listopada 1991 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej (tekst jedn. ustalony w Zarządzeniu Nr 4/2016 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 17 czerwca 2016 r.) uchwala się, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w uchwale Nr IX/38/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku, w ten sposób że:

1. § 3 ust. 5 uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ 5. W razie stwierdzenia, że strona internetowa zawiera nieprawdziwe lub nierzetelne informacje albo narusza powagę lub godność zawodu notariusza, obowiązujące przepisy, zasady etyki zawodu notariusza lub prawa osób trzecich, właściwa miejscowo rada izby notarialnej może zwrócić się do notariusza z żądaniem ich usunięcia lub poprawienia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Notariusz powinien doprowadzić stronę internetową do stanu zgodnego z tym żądaniem i powiadomić o tym właściwą miejscowo radę izby notarialnej.”.

2. § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ 1. W razie stwierdzenia przez notariusza, że jakakolwiek osoba wykorzystuje informacje zawarte na stronie internetowej dotyczące notariusza lub jego kancelarii w sposób naruszający powagę lub godność zawodu notariusza, obowiązujące przepisy lub dobre obyczaje, albo podaje nieprawdziwe albo nierzetelne informacje dotyczące notariusza lub jego kancelarii, zobowiązany jest zwrócić się do tej osoby z odpowiednim żądaniem i powiadomić o tym właściwą miejscowo radę izby notarialnej.”.

§2

W związku ze zmianami dokonanymi na podstawie § 1 powyżej, uchwała się tekst jednolity uchwały Nr IX/38/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku, w następującym brzmieniu:


„UCHWAŁA Nr IX/38/2016

Krajowej Rady Notarialnej

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie stron internetowych notariuszy

oraz informacji udostępnianych w Internecie

Na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały Nr 12 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 29 listopada 1991 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej (tekst jedn. ustalony w Zarządzeniu Nr 1/2008 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1

 1. Stroną internetową notariusza, zwaną dalej stroną internetową, jest strona www, która:
  • zawiera informacje dotyczące notariusza i jego kancelarii notarialnej oraz
  • jest prowadzona przez tego notariusza lub osobę trzecią, której zlecił jej prowadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Notariusz może prowadzić lub zlecić prowadzenie tylko jednej strony internetowej.
 3. Jeśli kilku notariuszy prowadzi jedną kancelarię notarialną, mogą oni prowadzić lub zlecić prowadzenie tylko jednej (wspólnej) strony internetowej. W takim przypadku niniejszą uchwałę stosuje się odpowiednio do każdego z notariuszy prowadzących taką kancelarię.

§2

 1. Strona internetowa powinna zawierać wyłącznie informacje potrzebne osobom zainteresowanym w dokonaniu na ich rzecz czynności notarialnej.
 2. Na stronie internetowej można zamieszczać jedynie następujące informacje dotyczące notariusza i kancelarii notarialnej:
  • imię (imiona), nazwisko, tytuł i stopień naukowy notariusza,
  • datę powołania na notariusza,
  • informację o formie, w jakiej notariusze prowadzą kancelarię,
  • informację o znajomości przez notariusza języków obcych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających, jeśli są w posiadaniu notariusza oraz o możliwości uzyskania w kancelarii informacji w językach obcych,
  • adres kancelarii wraz z informacją o jej usytuowaniu (budynek, klatka schodowa, piętro) i opisem, planem lub mapą dojazdu,
  • informacje dodatkowe dotyczące lokalizacji i otoczenia kancelarii (winda, dostęp dla osób niepełnosprawnych, parking, najbliższe przystanki lub stacje komunikacji zbiorowej, najbliższe postoje taksówek) oraz fotografię budynku o parametrach nie większych niż 600 x 800 pikseli, przy rozdzielczości minimum 100 dpi,
  • adres poczty elektronicznej kancelarii lub notariusza,
  • numery telefonów i faksu lub faksów,
  • numery rachunków bankowych kancelarii,
  • godziny urzędowania kancelarii,
  • wykaz czynności notarialnych zgodny z obowiązującymi przepisami wraz z podaniem maksymalnej stawki taksy notarialnej za daną czynność oraz pobieranymi przez notariusza podatkami i opłatami sądowymi,
  • linki do stron internetowych: organów administracji rządowej i samorządowej, sądów, Krajowej Rady Notarialnej, właściwej miejscowo rady izby notarialnej.
  • godło Rzeczypospolitej Polskiej o parametrach nie większych niż 500 x 700 pikseli, przy rozdzielczości minimum 100 dpi,
  • logo notariatu o parametrach nie większych niż 500 x 700 pikseli, przy rozdzielczości minimum 100 dpi,
  • fotografię notariusza o parametrach nie większych niż 500 x 700 pikseli, przy rozdzielczości minimum 100 dpi.
 3. W przypadku wspólnej strony internetowej kancelarii prowadzonej przez kilku notariuszy, informacje określone w ust 2 lit. a) — d), g) oraz o) mogą być umieszczone w zakładkach oddzielnych dla każdego notariusza prowadzącego tę kancelarię.

§3

 1. Notariusz zobowiązany jest do należytego dbania o wizerunek swój, kancelarii notarialnej, notariatu oraz samorządu notarialnego w Internecie.
 2. Notariusz zobowiązany jest:
  • zapewnić prawdziwość i rzetelność informacji o sobie i swojej kancelarii znajdujących się na stronie internetowej,
  • aktualizować stronę internetową niezwłocznie po zaistnieniu przesłanki do zmiany którejkolwiek z informacji, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, a jeśli zleca prowadzenie strony internetowej osobie trzeciej – przekazać nowe informacje i dopilnować aktualizacji strony internetowej w najkrótszym możliwym terminie,
  • dbać o estetykę, przejrzystość i dostępność strony internetowej,
  • zapewnić, że treść i forma strony internetowej (w tym kolorystyka, układ i kształt graficzny poszczególnych elementów) nie naruszają powagi i godności zawodu notariusza,
  • zapewnić, że treść i forma strony internetowej nie naruszają obowiązujących przepisów, zasad etyki zawodu notariusza ani praw osób trzecich,
  • zapewnić, w miarę możliwości, zabezpieczenie strony internetowej przed ingerencjami osób nieuprawnionych, a o każdej takiej ingerencji niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo radę izby notarialnej.
 3. Notariusz ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę swojej strony internetowej oraz za informacje dotyczące wykonywanego przez siebie zawodu i swojej kancelarii. Notariusze prowadzący jedną kancelarię odpowiadają za treść i formę wspólnej strony internetowej na zasadach właściwych dla rodzaju spółki, w jakiej prowadzą tę kancelarię.
 4. Treść strony internetowej może być dostępna również w tym języku obcym. Notariusz ponosi odpowiedzialność za zgodność tłumaczenia informacji zawartych na stronie internetowej na język obcy z ich treścią w języku polskim.
 5. W razie stwierdzenia, że strona internetowa zawiera nieprawdziwe lub nierzetelne informacje albo narusza powagę lub godność zawodu notariusza, obowiązujące przepisy, zasady etyki zawodu notariusza lub prawa osób trzecich, właściwa miejscowo rada izby notarialnej może zwrócić się do notariusza z żądaniem ich usunięcia lub poprawienia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Notariusz powinien doprowadzić stronę internetową do stanu zgodnego z tym żądaniem i powiadomić o tym właściwą miejscowo radę izby notarialnej.
 6. Notariusz nie może zlecać sztucznego pozycjonowania strony internetowej, ani stosować bądź godzić się na stosowanie w jego imieniu lub na jego rzecz jakichkolwiek mechanizmów, narzędzi, oprogramowania bądź innych metod, których skutkiem byłoby sztuczne pozycjonowanie strony internetowej.

§4

 1. W razie stwierdzenia przez notariusza, że jakakolwiek osoba wykorzystuje informacje zawarte na stronie internetowej dotyczące notariusza lub jego kancelarii w sposób naruszający powagę lub godność zawodu notariusza, obowiązujące przepisy lub dobre obyczaje, albo podaje nieprawdziwe albo nierzetelne informacje dotyczące notariusza lub jego kancelarii, zobowiązany jest zwrócić się do tej osoby z odpowiednim żądaniem i powiadomić o tym właściwą miejscowo radę izby notarialnej.
 2. W razie stwierdzenia wykorzystania informacji dotyczących innego notariusza lub jego kancelarii w sposób, o którym mowa w ust. 1, notariusz zobowiązany jest powiadomić o tym notariusza, którego informacje te dotyczą.

§5

Notariusz zobowiązany jest korzystać z Internetu, a w szczególności z portali społecznościowych w sposób gwarantujący oddzielenie wykonywania zawodu od swoich spraw prywatnych oraz innej działalności zawodowej lub społecznej.

§6

Dostosowanie istniejących stron internetowych oraz profili na portalach społecznościowych do wymogów niniejszej uchwały powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2016 r.

§7

Traci moc uchwała Nr VIII/8/2015 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie stron internetowych notariuszy.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioski

 1. Porzucony został pomysł wprowadzenia globalnej strony internetowej, zawierającej informacje o wszystkich notariuszach. Najwyraźniej dostrzeżono, że obecnie posiadanie strony internetowej to naturalny element prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Zwrócono uwagę na profile społecznościowe notariuszy. Najwyraźniej niektórzy wykorzystywali strony na Facebooku jako dodatkową możliwość informowania o świadczonych usługach notarialnych. Obecna wytyczna mówi aby rozgraniczyć sprawy prywatne od zawodowych.
 3. Dobrze przygotowana zawartość strony procentuje dobrym ruchem i zapytaniami. Z doświadczenia wiem, że ograniczenia co do treści umieszczonej na stronie notariusza nie przeszkadzają aby strona dobrze się pozycjonowała w oparciu tylko o tę zawartość. Poza bezbłędną optymalizacją, kluczowe są NAPy i dane strukturalne ale to już wiedza wynikająca ze zdobytego doświadczenia, ewentualnie do znalezienia w moim poradniku pozycjonowania stron notariuszy.

 


Zapisz się do newslettera wypełniając pola poniżej. Będziesz na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami związanymi z Silesia SEM i informacjami o marketingu internetowym w sieci. Nie spamujemy.

Zostanie wysłany do Ciebie e-mail potwierdzający: przeczytaj zawarte w nim instrukcje, aby potwierdzić subskrypcję.

Twój email:

 Zapoznałem się z polityką prywatności.
The following two tabs change content below.

Artur Strzelecki

Niezależny specjalista SEM, który upowszechnia wiedzę o marketingu w wyszukiwarkach internetowych. W wolnych chwilach doradza dużym i małym klientom.

Jedno przemyślenie nt. „Najnowsza uchwała KRN przywraca strony notariuszom i profile społecznościowe, ale zabrania pozycjonowania

 1. ŻE CO??? Rozumiem, że Rada ma na celu pilnowanie wysokiej jakości świadczenia usług i może pilnować co notariusz pisze na swojej stronie czy profilu firmowym. Ale żeby nie mógł się promować? Przecież mamy (podobno) wolny rynek i jeśli ktoś jest dobry w tym co robi, to dlaczego nie miałby próbować dotrzeć do większej ilości potrzebujących? Przecież to dla ich dobra. Równie dobrze można by zabronić klientom notariusza polecania jego usług (to w końcu takie pozycjonowanie w realu). Inna sprawa: jeśli ktoś zadowolony poleci notariusza w sieci wklejając link do jego strony to chyba wpływa na pozycje w Google? Jak rozpoznać czy to prawdziwy klient czy pozycjoner???

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *